اخبار مجد:    
نقش ریاست کشور در نظام جمهوری اسلامی ایران «با الگوی رژیم های پارلمانی و نیمه ریاستی»
حقوق بین الملل بشر دوستانه
 حقوق سلامت عمومی
هنر استدلال «راهنمای شرکت در مسابقات شبیه سازی دادرسی های مجازی بین المللی»
قوانین وقفی در نظم حقوقی کنونی
پلیس اداری «مبانی نظری ، ساختار و شرایط قانونی مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران»
بررسی قلمرو مسئولیت حقوقی پزشک و پزشکیار ورزشی در حقوق ایران و آمریکا
مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوقی و کیفری قانون صدورچک
 سازمان های اداری و محلی و دادرسی اداری در انگلستان
قواعد آزادی قراردادی در حقوق امامیه
حبس انفرادی از دیدگاه اسلام
آراء و اندیشه های اصولی صاحب مدارک الاحکام


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 11401090